Regulamin

imprezy sportowej KRAKÓW BIKE DAY

I. ORGANIZATOR

1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i zasady uczestnictwa w imprezie sportowej Kraków Bike Day, organizowanej przez  fundację Aktywnie Pomagam z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Zwierzyniecka 14/4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru w Krakowie pod numerem KRS 0000681620, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 6762531118 (dalej jako – odpowiednio – Regulamin, Impreza i Organizator).

2. Impreza, o której mowa w ust. 1, stanowi wyścig kolarski odbywający się na wielu dystansach, przebiegających przez terytorium miasta Krakowa i pobliskich miejscowości, przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i zawodników profesjonalnych.

II. MIEJSCE I TERMIN

1. Impreza odbędzie się dnia 23 września 2017 r. i przebiegać będzie zgodnie z programem imprezy, opublikowanym na stronie internetowej Imprezy, pod adresem http://www.krakowbikeday.pl (dalej jako Strona Internetowa).

2. Impreza odbędzie się w Krakowie.

3. Szczegółowa trasa, na jakiej odbędzie się Impreza, oraz dokładny terminarz Imprezy zamieszczone zostały na Stronie Internetowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Imprezy. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować uczestników spełniających warunki wskazane w §3 Regulaminu (dalej jako Uczestnik) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji, o której mowa w §3 ust. 1 lit.  Regulaminu. W przypadku zmian istotnych (tj. zmiana dnia bądź miasta, w którym organizowana będzie Impreza), Uczestnik uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie do dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia o w/w zmianie.

III. UCZESTNICY IMPREZY

1. W Imprezie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:

          a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź będąc ograniczoną w zdolności do czynności prawnych przedstawi stosowną zgodę przedstawiciela ustawowego;

          b) oświadczy, iż jej stan zdrowia pozwala jej na udział w Imprezie oraz że zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru Imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty mienia, zdrowia i życia;

          c) zaakceptuje i zobowiąże się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

          d) prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny, dostępny na Stronie Internetowej oraz w biurze Imprezy w dniu jej startu do godziny 10:00. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, formularz rejestracyjny wypełnia ich opiekun prawny, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w/w Uczestników w Imprezie.

          e) najpóźniej do momentu rozpoczęcia Imprezy zapłaci opłatę rejestracyjną w kwocie i w sposób wskazany w §5 Regulaminu;

2. Z wyłączeniem przedmiotów wchodzących w skład Pakietu startowego, którego zawartość została szczegółowo określona na Stronie Internetowej, Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zapewnienia sobie sprzętu umożliwiającego udział w Imprezie, tj. przede wszystkim sprawnego roweru oraz kasku rowerowego spełniającego stosowne normy mające gwarantować bezpieczeństwo Uczestnika.

3. Biorąc udział w Imprezie, Uczestnik w wypadku odniesienia uszczerbku na zdrowiu utrudniającego bądź uniemożliwiającego złożenie mu oświadczenia woli, wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy oraz do wykonania innych zabiegów medycznych, a także na transport Uczestnika w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny współpracujący z Organizatorem bądź przez niego wezwany.

4. Uczestnicy poniżej 15 roku życia mogą brać udział w Imprezie jedynie wspólnie z pełnoletnim opiekunem.

5. Uczestnik, w zależności od wieku, uprawniony jest do startu:

          a) w kategorii Sprint – po ukończeniu 13 roku życia;
          b) w kategorii Active – po ukończeniu 15 roku życia;
        

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia niejawnego limitu Uczestników zawodów Kraków Bike Day edycja 2017. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

IV. DYSTANSE I KATEGORIE

1. W ramach uczestnictwa w Imprezie, Uczestnik uprawniony będzie do startu w wyścigu na trasie o długości:

          a) 22 kilometrów w kategorii Sprint
          b) 30 kilometrów w kategorii Active
       

2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do startu w wyścigu na wyłącznie jednym z dystansów wskazanych w ust. 1.

3. Uczestnicy startujący w kategoriach wskazanych w ust. 1 podzieleni zostaną na kategorie z uwagi na ich wiek oraz płeć:

          a) w kategorii Sprint:
                    – MK0 – kobiety od 13 do 15 lat;
                    – MM0 – mężczyźni od 13 do 15 lat;
                    – MK1 – kobiety od 15 do 18 lat;
                    – MM1 – mężczyźni od 15 do 18 lat;
                    – MK2 – kobiety od 19 do 29 lat;
                    – MM2 – mężczyźni od 19 do 29 lat;
                    – MK3 – kobiety od 30 do 39 lat;
                    – MM3 – mężczyźni od 30 do 39 lat;
                    – MK4 – kobiety od 40 do 49 lat;
                    – MM4 – mężczyźni od 40 do 49 lat;
                    – MK5 – kobiety od 50 lat;
                    – MM5 – mężczyźni od 50 do 59 lat;
                    – MM6 – mężczyźni od 60 lat.

          b) w kategorii Active:
                    – MeK1 – kobiety od 15 do 18 lat;
                    – MeM1 – mężczyźni od 15 do 18 lat;
                    – MeK2 – kobiety od 19 do 29 lat;
                    – MeM2 – mężczyźni od 19 do 29 lat;
                    – MeK3 – kobiety od 30 do 39 lat;
                    – MeM3 – mężczyźni od 30 do 39 lat;
                    – MeK4 – kobiety od 40 lat;
                    – MeM4 – mężczyźni od 40 do 49 lat;
                    – MeM5 – mężczyźni od 50 do 59 lat;
                    – MeM6 – mężczyźni od 60 lat.

    

V. OPŁATY

1. Uczestnictwo w Imprezie jest płatne.

2. Niezależnie od wybranego dystansu oraz kategorii wskazanych w §4, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za uczestnictwo w Imprezie w kwocie (dalej jako Opłata):

          a) w przypadku wpłaty do godziny 00:01 dn. 14 września 2017 r. – 59,00 PLN;
          b) w przypadku wpłaty po godzinie 00:01 dn. 14 września 2017 r. i przed godziną 0:01 dn. 17 września 2017 r. – 79,00 PLN;
          c) w przypadku wpłaty po godzinie 0:01 dn. 17 września 2017 r. i przed godziną 08:00 dn. 23  września 2017 r. – 89,00 PLN;
          d) w przypadku wpłaty między godziną 08:00 a 10:00 dn. 23 września 2017 r. – 99,00 PLN.

3. Uczestnikom do 15 roku życia i po 65 roku życia (włącznie) przysługuje rabat w wysokości 50% Opłaty.

4. Opłata uiszczona może być z wykorzystaniem platformy Przelewy24 (za pomocą adresu URL wygenerowanego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego) bądź też przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze 28 1090 2590 0000 0001 3431 6557, w tytule płatności podając imię i nazwisko Uczestnika wraz z dopiskiem Bike Day.

5. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Uczestnika bądź osoby, o której mowa w ust. 7, stosowną kwotą.

6. Opłaty wskazane w ust. 2 i 3 są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

7. Opłatę na rzecz Uczestnika może uiścić osoba trzecia, w tym także inny Uczestnik.

VI. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Impreza przebiegać będzie zgodnie ze szczegółowym programem Imprezy (dalej jako Program), dostępnym na Stronie Internetowej.

2. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do startu wraz z Uczestnikami biorącymi udział w wyścigu na danym dystansie. Samowolna zmiana dystansu wyścigu po jego rozpoczęciu będzie karana dyskwalifikacją.

3. Na wyznaczonej przez Organizatora trasie zawodów rozmieszczone zostaną punkty kontrolne. Uczestnik zobowiązany jest przejechać przez wszystkie punkty kontrolne w ustalonej przez Organizatora i stosownie oznaczonej kolejności.

4. Moment zakończenia zawodów na danym dystansie zostanie ogłoszony Uczestnikom poprzez przejazd wyznaczonej przez Organizatora osoby na motocyklu, informującej o zakończeniu klasyfikacji Uczestników startujących w danej kategorii. Dalsze kontynuowanie przejazdu przez Uczestnika odbywać będzie się poza ramami Imprezy, a więc bez świadczeń oferowanych przez Organizatora.

5. Uczestnicy Imprezy poruszają się po wyznaczonych trasach na ogólnych zasadach ruchu drogowego, przy nieograniczonym ruchu drogowym za wyjątkiem stosownie oznaczonych przez Organizatora miejsc nadzorowanych przez stosowne służby bądź osoby wyznaczone przez Organizatora. W związku z powyższym:

          a) Uczestnicy zobligowani są do zachowywania szczególnej ostrożności w trakcie trwania Imprezy;

          b) poruszając się po drogach publicznych bądź gruntowych, Uczestnicy zobligowani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i – w miarę możliwości – powinni poruszać się przy prawym skraju jezdni;

          c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje bądź wypadki na trasie Imprezy, spowodowane przez Uczestników bądź osoby trzecie.

6. W trakcie trwania imprezy zakazane jest zanieczyszczanie trasy i jej okolic poza oznaczonymi przez Organizatora strefami tzw. bufetu.

7. Przebywanie na trasie Imprezy bez ważnego numeru startowego zamontowanego w widocznym miejscu na kierownicy roweru jest niedozwolone.

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcami  zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają deklarowaną trasę, nie pomijając przy tym żadnego z punktów kontrolnych (dalej jako Zwycięzcy).

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Sędziego Głównego, o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, w oparciu o odczyty ze specjalistycznych urządzeń, służących do pomiaru dokładnego czasu przekroczenia punktów kontrolnych, z uwzględnieniem wymierzonych kar czasowych.

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Internetowej nie później niż do dn. 31 sierpnia 2017 r.

VIII. KARY I PROTESTY

1. Nad przestrzeganiem przez Uczestników postanowień Regulaminu w trakcie Imprezy czuwać będą wyznaczeni przez Organizatora sędziowie oraz Sędzia Główny.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, przepisów prawa bądź zasad współżycia społecznego, Sędzia Główny może zastosować karę:

          a) upomnienia;
          b) kary czasowej, powiększającej ostatecznie uzyskany przez Uczestnika czas pokonania wybranej trasy o nie więcej niż ____ minut;
          c) dyskwalifikacji z Imprezy.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia pisemnego protestu do Organizatora, kwestionującego zasadność decyzji Sędziego Głównego. Protest zawierać musi dane pozwalające na identyfikację Uczestnika składającego protest (imię, nazwisko), jasno określone zarzuty dotyczące decyzji Sędziego oraz ich zwięzłe uzasadnienie. Uczestnik uprawniony jest do złożenia protestu w terminie:

          a) 30 minut od momentu ogłoszenia wyników – w przypadku protestu dot. decyzji o ukaraniu Uczestnika w sposób wskazany w ust. 2;

          b) 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników – w przypadku protestu dot. decyzji, o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.

4. Rozpoznając protest, Sędzia Główny wydaje decyzje po omówieniu treści zarzutów podniesionych przez Uczestnika z przedstawicielem Organizatora oraz, w miarę potrzeby, pozostałymi sędziami. Tak podjęta decyzja ma charakter ostateczny.

5. O rozpoznaniu protestu Uczestnik zostanie poinformowany:

          a) w przypadku protestu, o którym mowa w ust. 3 lit. a – ustnie, a na jego wyraźne żądanie również pisemnie, za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji, o której mowa w §3 ust. 1 lit. d Regulaminu;

          b) w przypadku protestu, o którym mowa w ust. 3 lit. b – za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji, o której mowa w §3 ust. 1 lit. d Regulaminu.

6. Dyskwalifikacja z Imprezy nie rodzi po stronie Uczestnika roszczeń o zwrot Opłaty bądź innych świadczeń, wpłaconych z tytułu Imprezy na rzecz Organizatora.

IX. WIZERUNEK

1. Wzięcie udziału w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie dla celów marketingowych jego wizerunku przez Organizatora, fundację Aktywnie Pomagam z siedzibą w Krakowie (dalej jako Fundacja) oraz partnerów Organizatora.

2. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie poprzez prezentację zdjęć i filmów, na których uwieczniono wizerunek Uczestnika:

          a) w relacjach w Imprezy;
          b) na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach podmiotów, o których mowa w ust. 1;
          c) w pozostałych materiałach marketingowych podmiotów, o których mowa w ust. 1.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Imprezy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest fundacja Aktywnie Pomagam z siedzibą w Krakowie.

2. Dane przetwarzane będą przez Fundację dla celów związanych z organizacją Imprezy oraz dla celów marketingowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego w/w podmiotów.

3. Fundacja  zobowiązują się przetwarzać tak powierzone dane osobowe:

          a) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz

          b) zgodnie z przyjętymi przez Fundację dokumentami wewnętrznymi, w tym polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uczestnik, zgłaszając swój udział w Imprezie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 4 uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w umowie adres Organizatora.

2. Z uprawnienia wskazanego w ust. 1 Uczestnik może skorzystać składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu umowy. Uczestnik oświadczenie to złożyć może na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

3. W sytuacji gdy Uczestnik zażąda od Organizatora przystąpienia do realizacji świadczenia będącego przedmiotem niniejszej umowy przed upływem okresu wskazanego w ust. 1, bądź gdy taka konieczność wynika z terminu bądź z innych okoliczności zgłoszenia udziału w Imprezie przez Uczestnika, w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Uczestnik zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Organizatora wynagrodzenia w części proporcjonalnej do zakresu zrealizowanego świadczenia.

4. W pozostałym zakresie kwestię odstąpienia od umowy regulują przepisy Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

XII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Imprezy można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Bike Day Kraków”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika.

3. Organizator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Organizatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Imprezy a wszelkie informacje o Imprezie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

3. Organizator upoważniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu Organizator zobowiązuje się publikować na Stronie Internetowej.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu i w sprawach nim nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

*aktualizacja regulaminu w dniu 17.07.2017

**Zmianie uległa data z 19 sierpnia na 23 września

*** Zmianie uległy dystanse z 22 km, 44 km, 66 km na 22 km oraz 30 km


Załącznik do Regulaminu imprezy sportowej „Bike Day Kraków”

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Fundacja Aktywnie Pomagam 

ul. Zwierzyniecka 14/4

33-332 Kraków

 

 

Ja …………………………………….………..……………………. niżej podpisany(a) zamieszkały(a) …………………………….. ………………………………………….. , niniejszym informuję o moim odstąpieniu od zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość umowy o udział w imprezie sportowej „Bike Day Kraków”.

 

Data i czytelny podpis:                           ____________________________________________